Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie | ITAPS
case study.

Aplikácia na preverovanie klientov lízingovej spoločnosti

Case study
|
2021

Východisková situácia

Lízingové spoločnosti pri poskytovaní svojich služieb v značnej miere využívajú automatizáciu, pri spracovaní dát, či na samotné vyhodnotenie lízingovej žiadosti alebo vyhodnotenie rizikovosti klienta. Pri väčších klientoch sa stretávame s množstvom žiadostí, kde je spôsob ich posúdenia individuálny. Informácie sú komplexne preverované viacerými pracovníkmi na základe interných alebo externých registrov. Každý z registrov má vlastné používateľské prostredie a poskytuje množstvo dát, preto ich manuálne preverovanie výrazne vyťažuje firemné kapacity a predlžuje čas vyhodnotenia samotnej žiadosti.

Zadanie od klienta

S cieľom optimalizovať proces preverenia klienta je potrebné vytvoriť aplikáciu, ktorá bude agregovať dáta zo všetkých dostupných registrov na jednom mieste. Je požadované jednoduché užívateľské prostredie s minimálnymi vstupnými údajmi potrebnými pre preverenie klienta. Ďalej je požadované prehľadné zobrazenie dát s vyhodnotením jednotlivých indikátorov preverenia a zobrazením väzieb medzi prepojenými subjektmi spolu konečným užívateľom výhod. Na záver je potrebné vybudovať automatickú archiváciu výstupného reportu klienta v prípade validácie preverenia inými oddeleniami. Taktiež jednou z požiadaviek je integrácia na interný lízingový systém pomocou webovej služby pre automatické vytvárania preverovaných subjektov.
Aplikácia musí realizovať preverovanie:
1
Subjektu
2
Predmetu financovania
3
Dokladov

Riešenie

Požiadavky sme analyzovali s cieľom vytvoriť optimálne riešenie s dôrazom na prepojenie aplikácie s inými systémami zákazníka. Navrhli a implementovali sme reaktívnu webovú aplikáciu, ktorá agreguje dáta viacerých registrov na jednom mieste. Aplikácia pri vyhodnotení žiadosti dáva používateľovi možnosť vytvoriť jednotlivé entity v ERP systéme priamo z prostredia aplikácie. Okrem iného bol vytvorený algoritmus pre vytvorenie vlastníckej štruktúry prepojených subjektov, s využitím algoritmu pre orientované grafy Breadth-first a takúto štruktúru sme vizualizovali v prehľadnom zobrazení.
Požívateľ má možnosť preveriť všetky tri časti (subjekt, predmet financovania, doklady) nezávisle od seba v rámci jednej obrazovky, či následne exportovať komplexný report. V riešení je zabezpečená online komunikácia s jednotlivými dátovým zdrojmi pomocou webových služieb.
Vlastnosti riešenia:
  • efektívne zobrazenie agregovaných dát na jedno mieste
  • prehľadná štruktúra prepojených subjektov a konečných užívateľov výhod
  • integrácia priamo na interný lízingový systém
  • možnosť exportovania komplexného reportu
  • online komunikácia s externými dátovými zdrojmi pomocou webových služieb
image-solution
Použité technológie :
1
2
3

Výstup

Aplikácia poskytuje zákazníkovi výrazné zefektívnenie procesu posúdenia a schvaľovania žiadosti o financovanie zobrazením dát v používateľsky príjemnom prostredí, na jednom mieste a v konečnom dôsledku skracuje čas na vyhodnotenie jednotlivých žiadostí. Riešenie podporuje spracovanie nových obchodných prípadov a samotnú efektivitu a kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom.

Výsledky

1
kompaktné riešenie, doplnené o diagram prepojenia subjektov
2
integrovaných dátových zdrojov a registrov
3
skrátenie času preverenia klienta v proces schvaľovania
V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.