Štatút súťaže

Všeobecné pravidlá súťaží na fanpage ITAPS na Facebooku a Instagrame

(platné od 01.09.2022)

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaží na fanpage ITAPS na sociálnych sieťach Facebook a Instagram je spoločnosť ITAPS s. r. o., so sídlom Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 76014/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Všeobecné pravidlá súťaží na fanpage ITAPS na Facebooku a Instagrame (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Súťaž je oznámená v texte/statuse toho-ktorého zverejneného príspevku (ďalej len "Súťažný príspevok") na fanpage ITAPS na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

Účastník súťaže súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Usporiadateľovi.

2. Trvanie súťaže

Termín konania súťaže je oznámený v Súťažnom príspevku na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa Pravidiel s výnimkou zamestnancov Usporiadateľa, ak to osobitne určí Súťažný príspevok.

4. Podmienky súťaže

Do súťaže sa užívateľ môže zapojiť pridaním komentáru pod vzťahujúci sa Súťažný príspevok, označením príspevku tlačidlom “Páči sa mi to”/“Like”, zdieľaním príspevku, prípadne nahraním fotografie do komentára.

Súťaž sa riadi týmito Pravidlami súťaže, pokiaľ nie je v Súťažnom príspevku stanovené inak. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže/jedného Súťažného príspevku zapojiť iba raz (ak to nie je v Súťažnom príspevku stanovené inak), obyčajne pridaním iba jedného komentára, zdieľaním, či nahraním jednej fotografie.

Užívateľ, ktorý sa v rámci jednej súťaže/jedného Súťažného príspevku zapojí viackrát (ak to nie je v Súťažnom príspevku určené inak), bude zo súťaže vyradený.

Po splnení podmienok súťaže Usporiadateľ vykoná žrebovanie spomedzi Účastníkov súťaže, pričom vyžrebovaným Účastníkom súťaže bude priznaná výhra.

5. Žrebovanie

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže stanovené v Súťažnom príspevku.

Usporiadateľ v rámci súťaže vyžrebuje taký počet výhercov, ktorý je stanovený v súťaži/Súťažnom príspevku. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Výherca vzíde zo zapojených súťažiacich spôsobom, ktorý bude uvedený v súťaži/Súťažnom príspevku. Výherca bude o výhre informovať Usporiadateľ súťaže kontaktovaný oznámením najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania v komentári pod Súťažným príspevkom a Usporiadateľ súťaže vyzve vyžrebovaného Účastníka súťaže, aby Usporiadateľa kontaktoval prostredníctvom súkromnej správy na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. V prípade, že sa výherca neprihlási/nezareaguje na oznámenie o výhre do 48 hodín, Usporiadateľ má na základe stanoveného postupu právo vybrať náhradného výhercu, prípadne, má právo výhru prenechať pre účely ďalšej súťaže/Súťažného príspevku.

Usporiadateľ má právo vyradiť účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel, alebo použitia neregulárnych postupov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp., nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava náhradný výherca, prípadne sa výhra prenechá pre účely ďalšej súťaže/Súťažného príspevku.

6. Výhra a odovzdanie výhry

Účastník má nárok len na jednu výhru v rámci danej súťaže/Súťažného príspevku, pokiaľ to nie je v Súťažnom príspevku stanovené inak. Predmet výhry je uvedený v súťaži/Súťažnom príspevku. O presnom spôsobe a termíne doručenia/odovzdania výhry bude výherca informovaný prostredníctvom súkromnej správy na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Usporiadateľom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

7. Práva a povinnosti Usporiadateľa

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si Usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie o výhre zaslané výhercom za neplatné, alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť Účastníkom súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi (používanie vulgarizmov, neadekvátna reklama, a pod.).

Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu poštovú, resp. emailovú adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, alebo mu nebolo doručené oznámenie o výhre, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane Usporiadateľa.

V prípade, že Usporiadateľ bude mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie Účastníkov alebo inej osoby, ktorá Účastníkovi súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu dôjde, bude Účastník zo súťaže vylúčený.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

8. Osobné údaje

Každý účastník udeľuje potvrdením spracovania osobných údajov Usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho emailová adresa, ktorú má uvedenú v profile Účastníka, môže byť použitá primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa a uchovávaná počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Každý účastník súťaže zároveň zapojením sa do súťaže udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely vedenia a vyhodnotenia súťaže. Súťažiaci má práva podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), t.j., predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži Usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby, alebo prejavov osobnej povahy (ďalej len „snímok“) zaobstaraných Usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním výhry pre komerčné a preukázané účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami, alebo zaradením do súborného diela.

Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane

Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 €, podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení nepodliehajú dani z príjmov. Do základu dane sa zahrnie len tá časť výhry, ktorá presahuje hodnotu 350 €. Pri vecných výhrach daňovú povinnosť je výherca povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania. Pri peňažnej výhre v hodnote nad 350 € vykoná usporiadateľ zrážku dane vo výške 19 %, a to zo sumy výhry, ktorá prekračuje hodnotu 350 €. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej či inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania, ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej či inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 01.09.2022